Üyelik Sözleşmesi

Acacia Akademi'ye üye olan herkes için bu kurallar geçerlidir


Acacia Akademi Dijital Eğitim Platformu (“Platform”), Acacia çalışanlarının öğrenme ve gelişim amaçlı içeriklere erişim sağlayabilmesini sağlayan, Acacia Maden İşletmeleri A.Ş. (“Acacia”) tarafından oluşturulan bir platformdur.

İşbu Acacia Akademi Dijital Eğitim Platformu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), Acacia çalışanlarının ve onların aile üyelerinin Platform’a kayıt olmasından sonra “Kullanıcı” olarak Platform’a erişimleri sürecinde ve sonrasında Platform’da sunulan hizmetlerden yararlanmaları ve Platform’u kullanmalarına ilişkin kuralları ve tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

1. Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin yanı sıra, (mevcut ise) tabi olduğu Acacia şirketinin Personel Yönetmeliği, Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri kapsamında dikkat edilmesi ve uyulması gereken kurallar bütününün Platform’da da geçerli olduğunu kabul etmiş sayılır.

2. Platform’daki içerikler “öğrenme ve gelişme” amaçlı içeriklerdir. Bunun içine tüm “iş konuları”, “kişisel ve yönetsel yetkinlikler”, “genel kültür” ve “hobi” alanları dahildir.

3. Platform’un sunduğu hizmetlerden yararlananlar, Platform dahilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcı’nın, Platform dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcı, Platform’u kullanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve yasal düzenlemeler, halihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile Acacia'nın Platform’a ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder.

4. Kullanıcı’nın hizmet veya açık kaynak olmayan ilgili teknoloji için, tersine mühendislik yapması, kaynak koda dönüştürmesi, ayrıştırılması, çözümlenmesi veya kaynak kodlarının elde edilmeye çalışması yasaktır. Kullanıcı’nın Platform’da kullanılar uygulamayı elde etmek veya uygulamadan profilleri ve diğer bütün verileri kopyalamak için yazılım, cihaz, komut, robot veya diğer araçları veya süreçleri geliştirme, destekleme veya kullanması tamamen yasaktır. Söz konusu yasakları ihlal eden Kullanıcı, bu ihlali nedeniyle Platform, kullanıcılar ve/veya üçüncü kişiler nezdinde meydana gelen zararlardan münhasıran sorumlu olacaktır.

5. Platform üzerinde Kullanıcı’nın gerçekleştirmiş olduğu işlemler reklam, tanıtım veya başka amaçlarla kullanılabilir. Kullanıcı, bu paylaşım üzerinde fikri, sınaî, mali, manevi veya başka ad altında hak sahibi olduğunu ileri sürerek Platform’un anılan hak ve yetkilerine müdahale edemez, haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunamaz, herhangi bir tazminat veya sair talepte bulunamaz.

6. Platform yönetimi, herhangi bir sebep ve gerekçe göstermeksizin Platform’da yürütülen tüm faaliyetleri sonlandırabilir. Kullanıcı bu durumda herhangi bir talepte bulunamaz. Platform bir depolama hizmeti değildir. Yürürlükteki yasaların gerektirdiği ve işbu Sözleşme’de not edilen durumlar hariç olmak üzere, Kullanıcı’nın sunduğu herhangi bir bilgi veya içeriği depolama, muhafaza etme veya bir kopyasını Kullanıcı’ya sunma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Platform yönetimi, ayrıca bu bilgi ve içerikleri kalıcı olarak silme hakkını da saklı tutmaktadır.

7. Platform yönetimi, Kullanıcı’nın süreli veya süresiz olarak platforma erişimini engelleyen önlemler alabilir. Kullanıcı’nın Platform tarafından alınan önlemleri etkisiz kılmaya yönelik her türlü girişimi yasak olup bu hükme aykırılık halinde ortaya çıkacak tüm zarar ve ziyanlardan, bu zarar ve ziyana sebebiyet veren Kullanıcı sorumlu olacaktır.

8. Sisteme giriş yapılırken kullanılan ve kişiye özel olan Acacia Akademi şifreleri kimse ile paylaşılmaz, Platform’da başka birisi adına paylaşımda bulunulamaz. Kullanıcı’nın hesabının güvenliğine ilişkin tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı’nın, şifresini kolay tahmin edilemeyecek şekilde oluşturması ve üçüncü kişilerle paylaşmaması, üçüncü kişilere ait web sitelerine ve/veya mobil uygulamalara kullanıcı adı ve şifresini girmemesi önerilmektedir. Bu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesinden, üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından veya bilgilerin doğru olmamasından bizzat Kullanıcı sorumludur. Aksi halde Kullanıcı, Platform ve/veya diğer kullanıcılar nezdinde oluşacak olan her türlü zarardan sorumlu olacaktır.

9. Kullanıcı işbu Platform’un Acacia'ya ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul eder. İşbu Platform’un içeriği fikri ve sınai haklar doğrultusunda korunmaktadır. Kullanıcı, Acacia ve/veya başka bir üçüncü şahsın aynı veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Platform dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı, hiçbir nam ve ünvan adı altında Acacia'nın herkese açık olmayan servislerine, veritabanına ve Acacia uygulaması için oluşturulan verilere Acacia’nın açık izni olmadan erişemez.

10. Platform’da ve Platform üzerinden link verilen internet sitelerinde, üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı Acacia'nın sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Acacia, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

11. Acacia, Platform kapsamında verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. Acacia özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, Acacia'dan kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

12. Acacia gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda hizmete erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.

13. Platform kullanımı, hiç kimseye fikri ve sınai mülkiyet haklarının devri, lisanslanması veyahut da herhangi bir şekilde çoğaltma, yayma, kullanma ve faydalanma gibi bir hakkın verildiği anlamına gelmeyecektir. İzinsiz olarak herhangi bir içeriğin kullanılması, Platform’un veya üçüncü kişilerin fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelebilecek olup bu konudaki tüm sorumluluk ilgili işlemi yapan Kullanıcı’ya ait olacaktır.

14. Herhangi bir sınırlama olmaksızın Acacia'ya ait fikri mülkiyet veya diğer haklarının ihlal edilmesi (i) eğitim videolarının veya diğer materyallerin kopyalanması veya dağıtılması veya (ii) açık kaynak lisanslarına tabi olarak yayınlanmadıkça teknolojinin kopyalanması veya dağıtılması; (iii) Acacia'ya ait olan markaların, logoların izinsiz olarak herhangi bir şirket adında, Platform’da, email'da veya URL’de kullanılması yasaktır.

15. Platform’da yer alan kullanıcı profil fotoğrafı, her bir çalışan tarafından yüklenir. Fotoğrafın hesap sahibine benzeyen ve ağırlıklı olarak yüzün gözüktüğü bir fotoğraf olması gerekmektedir.

16. Platform’da Kullanıcı tarafından verilmiş olan bilgilerin güvenliği için Platform yönetimi elinden gelen özeni göstermektedir. Ancak Kullanıcı, Platform yönetiminin, Acacia'nın bilgilerin güvenliği açısından özen yükümlülüğünden başka herhangi bir yükümlülüğünün olmadığını, Platform’a yasadışı olarak erişilerek bilgilerin ele geçirilmesi gibi hallerde doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarara ilişkin sorumluluk kabul etmediklerini kabul eder.

17. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde münhasıran Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.